Quay lại

Mẫu đơn xin việc vào các cơ quan nhà nước

Thứ hai, 08/08/2011, 05:40 PM

Hiện nay tôi chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và bố trí công việc làm. Nếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp.

Luật nhà ở và các văn bản liên quan

Tin khác